Opublikowano

Flipy w świetle VAT i pierwszego zasiedlenia

Flipy w świetle VAT i pierwszego zasiedlenia

Czy pojęcie "ulepszenie" z ustawy VAT należy rozumieć tak samo, jak pojęcie "przebudowa" zdefiniowane w prawie budowlanym, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami ?

Od 1 września 2019 na skutek orzeczenia TSUE mamy w ustawie o podatku od towarów i usług nową definicję pierwszego zasiedlenia.

Ale... zawsze jest jakieś "ale".

TSUE orzekł również, że użyte w polskiej ustawie pojęcie „ulepszenia” budynku powinno być rozumiane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT.

Poznaj prawo:

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, czyli ustawą o VAT:

pierwsze zasiedlenie − to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:
a) wybudowaniu lub
b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej;

art.43 ust.1 pkt.10 ustawy o VAT

Zwalnia się z VAT:

10) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów;

Wyrok TSUE

[16 listopada 2017 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16)],

Trybunał wskazał ponadto, że użyte w polskiej ustawie pojęcie „ulepszenia” budynku powinno być rozumiane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT, co oznacza, że ulepszany budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Dyrektywa VAT:

Artykuł 12 (fragment)
1. Państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji:
a) dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem;
b) dostawa terenu budowlanego.

2. Do celów ust. 1 lit. a) „budynek” oznacza dowolną konstrukcję trwale związaną z gruntem.
Państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”.

Ustawa Prawo budowlane:

Definicja:
Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

Przebudowa wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę z wyjątkami opisanymi w art. 29 ustawy prawo budowlane.

Jeśli interesujesz się inwestowaniem w nieruchomości, zobacz:

Jak zarabiać na gruntach - dla pośredników oraz inwestorów  (na żywo online 02.02.2021)
Promo

Jak zarabiać na gruntach – dla pośredników oraz inwestorów (na żywo online 02.02.2021)

Chcesz zacząć zarabiać prawdziwie godne pieniądze na obrocie nieruchomościami ? To zacznij ich szukać tam ...
Zobacz szczegóły
Zarabianie na obrocie domami w budowie / rozbudowie / przebudowie... (online 04.02.2021)

Zarabianie na obrocie domami w budowie / rozbudowie / przebudowie… (online 04.02.2021)

1. Niezwłocznie po zakupie otrzymasz dostęp do kursu online o obrocie domami. W tym kursie ...
Zobacz szczegóły
Jak zarabiać na obrocie domami - kurs online

Jak zarabiać na obrocie domami – kurs online

O zarabianiu na pośrednictwie i inwestowaniu w domy do remontu, przebudowy… Prawdziwe pieniądze zarabia się ...
Zobacz szczegóły