Opublikowano

Czy po podziale działki budowlanej potrzebna jest powtórna decyzja o warunkach zabudowy

Tomasz Lebiedź odpowiada na pytanie:
„Czy decyzja o warunkach zabudowy dotycząca działki np: 4000m2, po podziale tej działki na 4 po 1000 m2, obowiązuje dla każdej nowo wydzielonej działki, czy trzeba starać się o nową decyzję o warunkach zabudowy?”

 

 

 

Więcej o obrocie działkami budowlanymi dowiesz się tutaj: https://symen24.pl/produkt/pakiet-online-kurs-o-obrocie-gruntami-webinar-o-dzieleniu-dzialek/

Pamiętaj, że w Polsce nie ma prawa precedensowego, więc dwie podobne (a nawet tożsame) sprawy mogą zakończyć się innym wyrokiem.

W filmie omawiana jest sprawa II SA/Gd 346/19, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok dnia 4 grudnia 2019 r.

Dla porównania zachęcamy do poznania sprawy II SA/Gd 196/20, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok dnia 21 października 2020 r.

W pierwszej sprawie Sąd uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 marca 2019 r. nr (…) w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji dotyczącej warunków zabudowy, a w drugiej sprawie Sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 stycznia 2020 r., nr […] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy. Treści wyroków bez trudu znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce podana wyżej sygnaturę akt spraw.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 63.

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
2.Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji.
3. Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
5.Organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

 

Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 156.
§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Uwaga: Art. 156 § 2 częściowo został z dniem 21 maja 2015 r. uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP (wyrokTrybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. Dz.U.2015.702)

Cytowane przepisy odzwierciedlają stan prawny aktualny w lutym 2021. Zawsze sprawdzaj aktualne wersje ustaw 😉

Chcesz wiedzieć więcej – Zobacz:

Jak zarabiać na gruntach – dla pośredników oraz inwestorów (na żywo online 14.05.2021)

Jak zarabiać na gruntach - dla pośredników oraz inwestorów  (na żywo online 14.05.2021)
Chcesz zacząć zarabiać prawdziwie godne pieniądze na obrocie nieruchomościami ? To zacznij ich szukać tam gdzie one naprawdę są 😉 ...
Zobacz opis
Promo

Pakiet online: Kurs o obrocie gruntami + relacja z Webinarów o dzieleniu działek i warunkach zabudowy

Pakiet online: Kurs o obrocie gruntami + relacja z Webinarów o dzieleniu działek  i warunkach zabudowy
W tym pakiecie, w cenie promocyjnej dostaniesz: 1 – licencję na dostęp do szkolenia online o zarabianiu na obrocie nieruchomościami ...
Zobacz opis
Promo

Jak zarabiać na obrocie nieruchomościami gruntowymi (kurs online)

Jak zarabiać na obrocie nieruchomościami gruntowymi (kurs online)
Zarabianie na gruntach, czyli kupowanie, "ulepszanie" i sprzedawanie działek i budynków daje doskonałe dochody, ale wymaga również największej wiedzy w ...
Zobacz opis

 

Więcej audycji znajdziesz na BLOGU

 

close
Newsletter: Rejestrując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji oraz akceptujesz naszą Politykę Prywatności.