Regulamin

Regulamin

 Rozdział I

Korzystanie z serwisu online

1. Podmiotem zarządzającym serwisem jest Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissneta 1/3 mail: biuro@symen24.pl,  zwane dalej także „SYMEN24”.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą wirtualnej Serwisu, zwanego dalej „Platformą” i nie dotyczy żadnej innej działalności Symen24.

3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „użytkownikami”.

4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie. SYMEN24 oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są na platformie wyłącznie w celach informacyjnych.

5. Na Platformie mogą być sprzedawane rozmaite towary fizyczne, okresowe licencje na dostęp do kursów online, oraz pliki elektroniczne np. ebooki, audiobooki, pliki audio i/lub audio-video, książki i podręczniki tak w wersji elektronicznej, jak i w postaci wydań papierowych,  zwane dalej (pod ogólną nazwą) „Towarami”. Ilość pobrań/dostępów do plików elektronicznych i czas dostępu do ich pobrania mogą być limitowane, a dane te będą podane w opisie Towaru jeśli są mniejsze od 3 pobrań i krótsze od 7 dni - po dniu dokonania zakupu -  dostępu do możliwości pobrania/odtwarzania. Użytkownik platformy kupuje licencję na dostęp do Towarów nie będących produktami fizycznymi wyłącznie na swój własny, osobisty użytek - z wyłączeniem zakupów produktów grupowych - i nie wolno mu przekazywać tej licencji osobom trzecim. Jeśli nie określono tego inaczej w szczegółowym opisie towarów będących kursami online dla pojedynczego uczestnika, to dostęp do kursu należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu. Jeśli nie określono tego inaczej w szczegółowym opisie towarów będących kursami online sprzedawanymi grupowo (dla wielu osób jednocześnie), to dostęp dla wszystkich uczestników należy zrealizować najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu. Płatność za Towary, w których nazwie pojawia się słowo "abonament" składa się z opłaty rejestracyjnej oraz opłat za kolejne okresy abonamentowe. Dostęp do tych materiałów możliwy jest tylko wtedy, gdy abonament jest aktywny, co znaczy opłacony. Ceny opłat cyklicznych za kolejne okresy abonamentowe mogą ulegać zmianie. Użytkownik może przestać korzystać z abonamentu poprzez nie wniesienie opłaty za kolejny okres abonamentowy. Ilość okresów abonamentowych możliwych do wykupienia oraz czas, w którym można wznowić wygasły abonament może być limitowany. W związku z nieustannym nadążaniem za zmianami dotyczącymi merytorycznych aspektów szkoleń (na przykład wynikających ze zmian w prawie, zmian w technologii lub ogólnych zmian w prowadzeniu biznesu i tak dalej) Symen24 ma prawo w dowolnej chwili wg swego uznania zmienić treść dowolnego kursu online, zamknąć dostęp do dowolnego kursu online, lub wycofać dany kurs z oferty. W odniesieniu do posiadaczy aktywnego "Promocyjne Pakiety Członkowskie - kursy wiedzy o nieruchomościach, abonament": w dowolnej chwili może zmienić się oferta kursów (Towarów) objętych dodatkowi rabatami, ich ceny oraz oferta wysokości rabatów więc członkowie klubu kupują Towary w cenach i przy uwzględnieniu ewentualnych zniżek obowiązujących w dniu zakupu Towaru.

6. Wpłaty za towary dokonywane są przelewem bezpośrednio na konto Symen24 lub na odpowiednie konta Operatora płatności. Symen24 nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Wpłaty przelewami mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Użytkownika dodatkowych opłat np. prowizji bankowych i/lub prowizji na rzecz Operatora płatności. Wielkość tych opłat powinni podawać użytkownikowi ich inkasenci. Operatorami płatności są PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). zwani dalej Operatorem. (Uwaga: dla każdego zamówienia Operator generuje inny numer konta bankowego.) Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia jest jego opłacenie. Zamówienia nieopłacone w ciągu siedmiu dni od przesłania do Symen24 traktowane są jako niezłożone. Nieopłacenie zamówienia nie rodzi żadnych konsekwencji.  Cena podana przy każdym towarze jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca.  Uwaga: W większości przypadków zakupu pojedynczych sztuk towarów prawidłowe koszty dostawy podawane są w koszyku zakupów po wybraniu sposobu dostawy i sposobu płatności. Jednak w niektórych wypadkach (szczególnie w przypadku dostaw dużych gabarytów i/lub, dostaw wielu sztuk, lub dostaw towarów różnego asortymentu) dokładny koszt dostawy może różnić się tak w górę, jak i w dół od kosztu podanego w koszyku i należy ustalić go z SYMEN24 w celu ostatecznego ustalenia kosztu dostawy. Kontakt może nastąpić z inicjatywy Użytkownika i/lub SYMEN24. Nie wyrażenie przez Użytkownika zgody na koszty dostawy inne niż te które widniały w koszyku zamówieniowym oznacza rezygnację Użytkownika ze złożenia zamówienia. W takim przypadku SYMEN24 bez zbędnej zwłoki zwróci Użytkownikowi wniesioną przez niego wpłatę (jeśli faktycznie została wniesiona). Opłaty dokonywane za pomocą Operatora można uiszczać za pomocą przelewów elektronicznych, zwykłych przelewów i innych kanałów płatności obsługiwanych za pomocą serwisu Operatora rozliczeniowego, postępując zgodnie z jego regulaminem działania. Reklamacje dotyczące przebiegu rozliczenia płatności należy w pierwszej kolejności kierować do Operatora, a następnie - w razie potrzeby - do Symen24.

7. Symen24 wystawia faktury, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej na adres mailowy Użytkownika lub udostępniane mu do pobrania z panelu administracji kontem użytkownika platformy, na co użytkownik wyraża zgodę.

8. Przed dokonaniem zakupu, należy sprawdzić czy posiadane urządzenie, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie Internetu oraz warunki techniczne połączenia z Internetem mają właściwości konieczne do prawidłowego korzystania z zasobów Platformy. Symen24 nie podaje listy wymagań z uwagi na ogromną ilość istniejących i ciągle powstających nowych  urządzeń i programów oraz niemożliwość sprawdzenia warunków technicznych jakimi dysponuje nabywca. W celu sprawdzenia należy wejść na stronę https://symen24.pl i sprawdzić czy wszystkie umieszczone na niej treści (w tym filmy) działają poprawnie. Korzystanie ze wszystkich możliwości platformy wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek).

9. Dokonując zakupu Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin, oraz wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług dostawy towaru niezwłocznie po dokonaniu zakupu, zrzekając się tym samym czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy zawieranej na odległość.

10. Korzystanie z pełnych zasobów Platformy wymaga zalogowania się (rejestracji), chociaż nie jest ona konieczna do dokonywania zakupów.

10. SYMEN24 nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych użytkownika podanych w trakcie rejestracji.

11. Zarejestrowany użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

12. SYMEN24 ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego użytkownika i/lub zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

13. [obowiązuje do północy 24 maja 2018] Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora platformy którym jest Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 05-075 Warszawa ul. Armii Krajowej 56 B lok. 32 mail: biuro@symen24.pl, który powierzył przetwarzanie i opiekę nad bazami danych firmie hostingowej, w tym także w przyszłości, w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów SYMEN24. Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz iż podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adresy wskazane w Formularzu Rejestracyjnym.

14. Panel administracyjny zarejestrowanego użytkownika umożliwia dostęp do treści danych osobowych i samodzielną zmianę i/lub usunięcie jego danych osobowych.

15. SYMEN24 oświadcza, iż dołoży starań, by Platforma funkcjonowała bez istotnych awarii lub długotrwałych przerw.

16. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SYMEN24  winny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na podany w punkcie 1 regulaminu adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@symen24.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SYMEN24. Po rozpatrzeniu reklamacji, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

17. W momencie złożenia zamówienia  użytkownik zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres E-mail.

18. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie i akceptacja kosztów dostawy (patrz. wyżej w Regulaminie).

19. Zamówienia towarów fizycznych są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów. O braku jakiegokolwiek zamówionego towaru powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, a Użytkownik otrzymuje zwrot ewentualnie wpłaconych środków, chyba że decyduje się na zakup innego towaru. Wpłaty zwracane są na konto z którego zostały dokonane, chyba że Użytkownik wskaże inne konto.  Gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych towarów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na życzenie użytkownika Symen24 może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszty przesyłki.

20. Dostawa linków umożliwiających pobranie treści cyfrowych następuje po otrzymaniu płatności za zamówienie.

21. Towary fizyczne zamówione wysyłane są w ciągu 21 dni roboczych od dnia ostatecznego potwierdzenia złożenia zamówienia, lub w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Dostawa towarów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

22. Zamówienie na towary fizyczne zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku towarów elektronicznych wymagany jest poprawny adres e-mail. Symen24 nie ponosi odpowiedzialności za straty klienta z tytułu podania przez niego niepoprawnych danych adresowych. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Symen24 zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

23. Faktura dostarczane jest elektronicznie na adres email podany podczas składania zamówienia i użytkownik wyraża na to zgodę.

24.  Postanowienia szczególne obowiązujące w odniesieniu do użytkowników platformy będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa:

 • Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkami:/li>

- Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
>- Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony jest poniżej niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres email biuro@symen24.pl
 • Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia na dostarczenie treści cyfrowych, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i oświadcza, że wie iż w związku z tą zgodą traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • SYMEN24  informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta "Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:... ustęp 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy".
 •  Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy w formie elektronicznej na adres e-mail  podany w trakcie składania zamówienia.
 • Użytkownik będący Konsumentem oświadcza, że poinformowano go o tym, że w niektórych wypadkach Operator rozliczeń i/lub banki lub systemy kart płatniczych mogą wymagać opłaty za ich usługi i że informacje o wysokości tej opłaty powinien podać ich inkasenci w swoich serwisach. Oświadcza też, że składając zamówienie wyraża zgodę na ewentualne poniesienie tych opłat.

25. Certyfikaty (Zaświadczenia) za ukończone szkolenia (kursy online) przesyłane są na żądanie Użytkownika na jego adres mailowy w pliku o formacie .pdf pod warunkiem, że Użytkownik wystąpi o wydanie takiego zaświadczenia w czasie gdy aktywna jest licencja na dostęp. Wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia może być uzależnione od zdania testu. Certyfikaty wydane są imiennie wyłączne dla tego uczestnika, dla którego wykupiono szkolenie (kurs) i zgłoszono ten fakt w trakcie zakupu szkolenia (kursu). Obowiązuje zasada - jeden uczestnik, jedno kupione szkolenie (z wyjątkiem szkoleń, w których można było nabyć wariant z kilkoma certyfikatami).

26. SYMEN24 zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Portalu. Zmiany nie mają mocy wstecznej.


Załączniki do rozdziału I Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej przez Użytkownika będącego Konsumentem:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać  tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 05-075 Warszawa ul. Armi Krajowej 56 B lok. 32 mail: biuro@symen24.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreśli
ć


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, że składając zamówienie, zamawiający wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem  między innymi w odniesieniu do umów:

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu towarów fizycznych

 • Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi  poinformować Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissneta 1/3 mail: biuro@symen24.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo pocztą elektroniczną na adres biuro@symen24.pl).
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie
  potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, 03-982 Warszawa Meissneta 1/3 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około stu PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

================

 Rozdział II

Korzystanie ze szkoleń stacjonarnych lub webinarów

1. Podmiotem zarządzającym serwisem umieszczonym w domenie www.symen24.pl jest Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissneta 1/3 mail: biuro@symen24.pl,  zwane dalej także „SYMEN24”.

2. Regulamin określa zasady korzystania ze szkoleń stacjonarnych sprzedawanych za pomocą strony Internetowej w domenie symen24.pl zwanej dalej Platformą i nie dotyczy żadnej innej działalności SYMEN24.

3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „użytkownikami”.

4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie. SYMEN24 oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy.

5. Za pomocą Platformy, Symen prowadzi sprzedaż usług (w tym szkoleń stacjonarnych, konferencji, zjazdów, Webinarów) świadczonych przez Symen. Sprzedaż prowadzona jest w ten sposób, że Symen umieszcza na platformie informacje o miejscowości, terminie i cenie usługi. Użytkownik, dokonuje wyboru usługi na jeden z dwóch poniższych sposobów:
- poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. W mailu zwrotnym, ze wstępnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia użytkownik otrzymuje dane do opłacenia usługi, lub
- poprzez zamówienie szkolenia korzystając z modułu sklepowego w którym użytkownik wybiera rodzaj, miejsce, datę i ilość osób które będą uczestniczyć w szkoleniu
Dopiero dokonanie opłaty jest ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia dokonanym przez użytkownika i uprawnia do udziału w zajęciach. Zamówienia nieopłacone w ciągu siedmiu dni od przesłania do Symen traktowane są jako niezłożone. Nieopłacenie zamówienia nie rodzi żadnych innych konsekwencji. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu świadczenia usługi.  W przypadku wystąpienia większej ilości zgłoszeń niż ilość miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność wniesienia opłat ustalana w ten sposób, że pierwszeńswto mają przelewy zaksięgowane wcześniej na koncie Symen przed przelewami zaksięgowanymi później.  Płatności za usługi przyjmowane są tylko i  wyłącznie przelewem bezpośrednio na konto Symen, lub za pomocą Operatorów płatności.. Płatności przelewami mogą być obciążone prowizjami bankowymi, a o wysokości tych opłat powinni informować ich inkasenci.  Operatorami płatności są PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). Nie są przyjmowane żadne płatności gotówkowe. Po otrzymaniu wpłaty, Symen ostatecznie potwierdzi przyjęcie zamówienia najpóźniej na cztery dni przed planowanym terminem szkolenia (chyba, że zgłoszenie nastąpi po tym terminie). W przypadku, gdy przyjęcie zamówienie zostanie niepotwierdzone lub anulowane (np. z powodu braku miejsc, z powodu rezygnacji użytkownika dokonanej zanim otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia, lub z innego powodu), a zostało ono już opłacone przez użytkownika, Symen informuje o tym użytkownika i dokonuje zwrotu wpłaty na konto z którego została ona dokonana, chyba że użytkownik wyraźnie wskaże inne konto.  W przypadku, gdy w ramach usługi (np. szkolenia, konferencji, zjazdu) pewne zajęcia odbywają się równolegle w czasie, a ilość miejsc w danym module jest ograniczona, użytkownik składający zamówienie ma prawo zaznaczyć preferowane zajęcia, ale o ostatecznym przyjęciu go na dany moduł szkoleniowy decyduje kolejność zgłoszeń. Użytkownik, który z braku miejsc nie zostanie przyjęty na preferowany moduł, zostanie przeniesiony na inne zajęcia odbywające się w tym samum czasie w ramach zamówionej usługi.  W przypadku szkoleń stacjonarnych adresy miejsc prowadzenia podawane na stronie internetowej oraz godziny rozpoczęcia zajęć mają charakter orientacyjny. Symen zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia (w ramach tej samej miejscowości), a informacja o dokładnym miejscu zajęć zostanie przesłana w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Momentem zawarcia umowy jest przesłanie przez Symen potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to przesyłane jest mailem na adres podany przez użytkownika w użyty w czasie składania zamówienia, na co użytkownik wyraża zgodę.  Szczegóły sposobu korzystania z Webinariów zawarte są w opisie każdego z nich (na konkretnej stronie zakupowej). Spełnienie świadczenie nastąpi, gdy Symen umożliwi użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z usługi w terminie zgodnym z zamówieniem. W odniesieniu do posiadaczy aktywnego "Promocyjne Pakiety Członkowskie - kursy wiedzy o nieruchomościach, abonament": w dowolnej chwili może zmienić się oferta usług (w tym szkoleń stacjonarnych, konferencji, zjazdów, Webinarów) objętych dodatkowi rabatami, ich ceny oraz oferta wysokości rabatów, więc członkowie klubu kupują usługi w cenach i przy uwzględnieniu ewentualnych zniżek obowiązujących w dniu zakupu usługi (np. szkolenia itp.).

6. Faktury za usługi dostarczane będą w formie elektronicznej na konto e-mail użytkownika podane w czasie rejestracji lub udostępniane mu do pobrania z panelu administracji kontem użytkownika platformy, na co użytkownik wyraża zgodę.

7. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SYMEN24  winny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na podany w punkcie 1 regulaminu adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuroj@symen24.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SYMEN24. Po rozpatrzeniu reklamacji, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

8. SYMEN24 zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Platformy. Zmiany nie mogą mieć mocy wstecznej.

9. Postanowienia szczególne obowiązujące w odniesieniu do użytkowników platformy będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa:
- Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
- Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
- Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Umowa zostaje zawarta, gdy Symen24 powiadomi użytkownika o przyjęciu zamówienia. Powiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia, a użytkownik wyraża na to zgodę. Użytkownik  oświadcza, że wie iż w związku ze zgodą na wykonanie świadczenia przed upływem terminu  traci prawo do odstąpienia od umowy.
- SYMEN24, wraz z pozostałymi Sprzedawcami, informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta "Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:... ustęp 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy"
- Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy (przyjęcia zamówienia) w formie elektronicznej na adres e-mail, który jest podany w moim profilu użytkownika w trakcie składania zamówienia.
- Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia oświadcza, że poinformowano go o tym, że w niektórych wypadkach Operator rozliczeń może wymagać opłaty za jego usługi i że informacje o wysokości tej opłaty powinien podać Operator w swoim serwisie. Oświadcza też, że składając zamówienie wyraża zgodę na ewentualne poniesienie tych opłat.

10. Certyfikaty (Zaświadczenia) za ukończone szkolenia (kursy) przesyłane są na żądanie Użytkownika na jego adres mailowy w pliku o formacie .pdf. Wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia może być uzależnione od zdania testu. Certyfikaty wydane są imiennie wyłączne dla tego uczestnika dla którego wykupiono szkolenie (kurs) i zgłoszono ten fakt w trakcie zakupu szkolenia (kursu). Obowiązuje zasada - jedne uczestnik, jedno kupione szkolenie (z wyjątkiem szkoleń, w których można było nabyć wariant z kilkoma certyfikatami).
.


 Załączniki do rozdziału II Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej za pośrednictwem platformy www.lebiedz.com.pl, przez Użytkownika będącego Konsumentem:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać  tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissneta 1/3 mail: biuro@symen24.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

----------

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem między innymi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

------

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissneta 1/3 mail: biuro@symen24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład  pocztą elektroniczną na adres biuro@symen24.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 Rozdział III

Przetwarzanie danych osobowych

1 - Administratorem danych osobowych jest:

Nazwa: Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070,
Adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissneta 1/3
Kontakt: biuro@symen24.pl

2- Cele przetwarzania:

 • Kontakt z klientem (także potencjalnym)
 • Umożliwienie korzystania z zakupionych usług
 • Informowanie o tematach którymi zainteresowana jest osoba której dane dotyczą
 • Fakturowanie

3 - Podstawy prawne przetwarzania:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4 - Prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią:

 • Informowanie o tematach którymi zainteresowana jest osoba której dane dotyczą
 • Prowadzenie rozliczeń
 • Dostawa usług lub towarów

5 - Kategorie danych osobowych:

Imię i Nazwisko, dane do kontaktu, dane adresowe, dane niezbędne do wystawienia faktury

6 - Kategorie odbiorców:

biura rachunkowe, firmy hostingowe i zarządcy stron internetowych (jeśli ma zastosowanie), szkoleniowcy (jeśli ma zastosowanie), firmy kurierskie (jeśli ma zastosowanie), pełnomocnicy (jeśli ma zastosowanie)

7 - Okres przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są przez czas określony w przepisach prawa, lub do czasu wycofania zgody (jeśli ma zastosowanie) bądź wyrażenia sprzeciwu (jeśli ma zastosowanie), lub czasu niezbędnego do wykonania umowy bądź przedstawienia oferty i prowadzania negocjacji.

8 - Informacja o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Jeśli dane osobowe zebrano na podstawie zgody to Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

9 - Prawa przysługujące Osobie do której należą dane osobowe:

Wyciąg z rozporządzenie o ochronie danych osobowych:

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

Artykuł 19

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego
zażąda.

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) [zgoda osoby której dane dotyczą - przyp. Symen24] lub art. 9 ust. 2 lit. a) [dane wrażliwe - zgoda osoby której dane dotyczą - przyp. Symen24] lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - przyp. Symen24]; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1*, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

10 - Informacje dodatkowe

W wielu przypadkach swoje dane osobowe możesz edytować lub usunąć samodzielnie na przykład poprzez skorzystanie ze specjalnego linku zamieszczanego w każdym newsletterze lub poprzez zalogowanie się na swoje konto użytkownika. Jeśli nie wiesz jak to zrobić skontaktuj się z nami.

 Rozdział IV

Informacje dodatkowe

Działalność Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissneta 1/3 mail: biuro@symen24.pl nie stanowi prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 ustawy prawo oświatowe, lub innej formy wychowania przedszkolnego.

a ponadto, zgodnie z ustawą prawo oświatowe:

[...]
Art. 117. 1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:
1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,
2) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego
– z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
2) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.poz. 1065, z późn. zm.3)), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2.
3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 170 ust. 2 oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

[...]

 Rozdział V

Polityka Prywatności

Strona może stosować pliki Cookies.

Odpowiednio ustalając parametry przeglądarki możesz zapobiec instalowaniu tych plików

Zaawansowane

Poniżej pełna informacja:

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia i/lub uniemożliwienie korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach ogólnie dostępnych serwisu (czyli takich do których dostęp nie wymaga logowania).

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

7. Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora platformy którym jest SYMEN24, w tym także w przyszłości, w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów SYMEN24. Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz iż podanie danych jest dobrowolne. Dane w formularzach zbierane są dla celów fakturalnych i realizacji usługi. Dane w newsletter zbierane są do celów marketingowych. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adresy wskazane w Formularzu Rejestracyjnym. Zapisanie się użytkownika do systemu Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnego związku z dostarczeniem usługi. Użytkownik może w każdej chwili skasować lub zmienić zwój wpis w systemie newsletter.  Jednocześnie SYMEN informuje, że zasoby platformy przechowywane są na serwerach firmy hostingowej LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-581), przy ulicy ks. Jakuba Wujka 7/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852.