Opublikowano

Samowola budowlana. Uproszczona legalizacja od 2020. Możliwe problemy i jak to zrobić.

Samowola budowlana. Uproszczona legalizacja od 2020. Możliwe problemy i jak to zrobić.

Uproszczony tryb legalizacji samowoli budowlanej wprowadza ustawa 13 lutego 2020 o zmianie ustawy prawo budowlane.

Nowe przepisy weszły w życie 19 września 2020.

Zajrzyj tutaj: jeśli chcesz poznać zasady inwestowania w nieruchomości >>>

 

Subskrybuj nasz kanał na YouTube 

psychologia w posrednictwie obrotu nieruchomosciami. jak więcej sprzedawać w agencji nieruchomości

Psychologia w pośrednictwie nieruchomości. Telemarketing, większa sprzedaż, wyłączność – (online na żywo 12.03.2021)

486 min. online + odpowiedzi na żywo 😉 Z pewnością wiesz, że im więcej dobrze przyjętych ofert nieruchomości posiada pośrednik, tym więcej zarabia. Ale jak mieć więcej dobrych ofert? 1. Niezwłocznie po zakupie dostaniesz dostęp ... Zobacz opis...

249,00 749,00 
Wybierz opcje

Sztuka wywierania wpływu na klientów agencji nieruchomości. (kurs online - relacja z Webinaru)

Sztuka wywierania wpływu na klientów agencji nieruchomości. (kurs online – relacja z Webinaru)

Aby osiągać sukcesy w zawodzie pośrednika nieruchomości, musisz: 1 - przekonać klientów do siebie, 2 - przekonać klientów do swojej usługi, 3 - przekonać klientów do swojej ceny, 4 - przekonać klientów do ... Zobacz opis...

59,00 
Dodaj do koszyka

teletelemarketing dla pośredników nieruchomości kurs szkolenie online

Telemarketing dla pośredników nieruchomości – kurs online

To jest szkolenie  telemarketingu przygotowane specjalnie pod potrzeby Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ... Zobacz opis...

129,00 199,00 
Wybierz opcje

jak uzyskać wyłączność w posrednictwie obrotu nieruchomościami

Jak przekonać sprzedających do udzielenia wyłączności – kurs online

Wyłączność poprawia skuteczność pracy pośrednika i przysparza korzyści właścicielom nieruchomości, ale Sprzedający boją się udzielania wyłączności. Jak ich przekonać? Jakich ofert nie przyjmować? Jakie są ryzyka dla biura obrotu nieruchomościami? Szkolenie oparte ... Zobacz opis...

123,00 199,00 
Wybierz opcje

Praca z nabywcami nieruchomości, Trudny klient

Praca pośrednika nieruchomości z klientami popytowymi – kurs online

Dzięki dobrej pracy i  nawiązaniu dobrego kontaktu z osobą zainteresowaną nabyciem lub wynajęciem nieruchomości pośrednik może uzyskać rzecz bardzo cenną - "wyłączność psychologiczną", która sprowadza się do tego że klient tylko jemu ... Zobacz opis...

139,00 249,00 
Wybierz opcje

Zapobieganie sporom o wynagrodzenie pośrednika nieruchomości – kurs online (relacja z Webinaru)

Zapobieganie sporom o wynagrodzenie pośrednika nieruchomości – kurs online (relacja z Webinaru)

Nie ma „idealnej umowy” chroniącej przedsiębiorcę przed klientami, którzy nie chcą płacić za wykonaną usługę, a spór sądowy trwa długo i odrywa od codziennej pracy.  Dlatego w ramach Webinaru powiedziano:  1 – Jak radzić ... Zobacz opis...

49,00 
Dodaj do koszyka

Jak skorzystać z uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej:

FRAGMENT USTAWY ZMIENIAJĄCEJ PRAWO BUDOWLANE:

Art. 49f. 1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:

1)        bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2)        bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

– jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

2. W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.

3. W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze postanowienia, bezzwłoczne:

1)        zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz

2)        usunięcie stanu zagrożenia.

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie.

5. Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

Art. 49g. 1. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

2. Do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, należą:

1)        oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2)        geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3)        ekspertyza techniczna, sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

a)       nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b)       pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.

Art. 49h. 1. W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego sprawdza:

1)        kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz

2)        czy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie.

Art. 49i. 1. Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje:

1)        decyzję o legalizacji, w przypadku gdy:

a)       dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h ust. 2, oraz

b)       z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania;

2)        decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:

a)       nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu, o którym mowa w art. 49g ust. 1,

b)       niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w art. 49h ust. 2,

c)       gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.”;

I jeszcze o zmianie w przenoszeniu pozwolenia na budowę:

Do tej pory, w przypadku sprzedaży nieruchomości z obiektem w budowie przeniesienie pozwolenia na budowę wymagało uzyskania zgody Inwestora, który otrzymał to pozwolenie. Od 19 września 2020 będzie inaczej 😉 :

„Prawo Budowlane. Art. 40 1a. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę .”

Przy okazji uwaga: "Inwestor" nie musi być "Właścicielem" nieruchomości.

 

close
Newsletter: Rejestrując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji oraz akceptujesz naszą Politykę Prywatności.