Opublikowano

Samowola budowlana. Uproszczona legalizacja od 2020. Możliwe problemy i jak to zrobić.

Uproszczony tryb legalizacji samowoli budowlanej wprowadza ustawa 13 lutego 2020 o zmianie ustawy prawo budowlane.

Nowe przepisy wchodzą w życie 19 września 2020.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube 

Jak skorzystać z uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej:

FRAGMENT USTAWY ZMIENIAJĄCEJ PRAWO BUDOWLANE:

Art. 49f. 1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:

1)        bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2)        bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

– jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

2. W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.

3. W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze postanowienia, bezzwłoczne:

1)        zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz

2)        usunięcie stanu zagrożenia.

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie.

5. Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

Art. 49g. 1. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

2. Do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, należą:

1)        oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2)        geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3)        ekspertyza techniczna, sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

a)       nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b)       pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.

Art. 49h. 1. W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego sprawdza:

1)        kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz

2)        czy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie.

Art. 49i. 1. Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje:

1)        decyzję o legalizacji, w przypadku gdy:

a)       dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h ust. 2, oraz

b)       z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania;

2)        decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:

a)       nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu, o którym mowa w art. 49g ust. 1,

b)       niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w art. 49h ust. 2,

c)       gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.”;

I jeszcze o zmianie w przenoszeniu pozwolenia na budowę:

Do tej pory, w przypadku sprzedaży nieruchomości z obiektem w budowie przeniesienie pozwolenia na budowę wymagało uzyskania zgody Inwestora, który otrzymał to pozwolenie. Od 19 września 2020 będzie inaczej 😉 :

„Prawo Budowlane. Art. 40 1a. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę .”

Przy okazji uwaga: „Inwestor” nie musi być „Właścicielem” nieruchomości.

Dowiedz się więcej:

obrót domami w budowie
Domy w budowie - temat "ciężki", ale jednocześnie coś, co może dać dobre wynagrodzenie Pośrednikowi lub dobry dochód Inwestorowi ;-). Oczywiście nie każdy ... Zobacz opis...
Promo

Zarabianie na obrocie domami w budowie / rozbudowie / przebudowie… (Warszawa 16.10.2020)

499,00  399,00 Dodaj do koszyka

Jak zarabiać na obrocie domami - kurs online
O zarabianiu na pośrednictwie i inwestowaniu w domy do remontu, przebudowy… Prawdziwe pieniądze zarabia się na domach! To na ich ... Zobacz opis...

Jak zarabiać na obrocie domami – kurs online

159,00 Dodaj do koszyka

Samowola budowlana. Uproszczona legalizacja od 2020. Możliwe problemy i jak to zrobić.
Tomasz Lebiedź Nieruchomości

 
 
00:00 / 3:18
 
1X