Jak ustalić warunki sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna – kurs online

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów
Promocja skończy się za:

Najniższa cena w ciągu 30 dni to 124,34 PLN

Korzystając z  tego kursu spełniasz wymogi punktu 6.3 Normy PN-EN 15733:2010 – Wymagania dotyczące świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

Czym jest umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami:

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawierana jest wtedy, gdy z jakiegoś powodu w danej chwili nie może dojść do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości. Przyczyny mogą leżeć po stronie Kupującego (np. brak środków finansowych), lub Sprzedającego (np. konieczność uzupełnienia brak w dokumentacji nieruchomości). Oczywiście tych przyczyn może być znacznie więcej.

Strona zawierająca umowę przedwstępną zaciąga  zobowiązania, których niewykonanie może rodzić rozmaite konsekwencje. Co więcej, może się zdarzyć, że jednej ze Stron przestanie zależeć na zawarciu umowy sprzedaży, więc będzie dążyć do rozwiązania umowy przedwstępnej. Ponadto, w każdej chwili pomiędzy umową przedwstępną a wyznaczonym terminem zawarcia umowy ostatecznej mogą wystąpić zdarzenia losowe.

 • Jak postępować w takich przypadkach?
 • Jak ograniczyć ryzyko?
 • Jak zabezpieczyć się przed „wrogimi” działaniami drugiej strony?

O tym właśnie jest to szkolenie oparte na wieloletniej praktyce w zawieraniu umów przedwstępnych oraz na pouczającym orzecznictwie sądowym.

W ramach tego szkolenia poznasz między innymi historię przypadku zakończonego wyrokiem Sądu Najwyższego. Niestety, uzyskanie tego wyroku było konieczne, ponieważ postanowienia umowy były nieprecyzyjne i brak tej precyzji zechciała wykorzystać jedna ze stron uczyniła zarabiając kilka milionów złotych.

Prowadzący:

Tomasz Lebiedź

Tomasz Lebiedź

Wszystko o czym mówię na szkoleniach doskonale znam z własnej praktyki zawodowej, ponieważ ...

Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości.

W polskim prawodawstwie nie ma wielu przepisów regulujących wprost umowy przedwstępne.  Dlatego do przygotowania dobrej umowy przedwstępnej  potrzebna jest nie tylko wiedza prawna, ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

Po tym szkoleniu, opartym na wieloletnim doświadczeniu, nic cię nie zaskoczy 😉 I o to chodzi.

 • Poznasz pouczającą historię zakończoną wyrokiem Sądu Najwyższego. Niestety uzyskanie tego wyroku było konieczne, ponieważ zapisy umowy były nieprecyzyjne i brak tej precyzji postanowiła wykorzystać jedna ze stron, co z resztą uczyniła, zarabiając kilka milionów złotych.
 • Dowiesz się, kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępnych. Czy zawieranie takiej umowy zawsze jest korzystne? Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
 • Rozbieżne interesy stron – jak je pogodzić. (Nie jest to łatwe, ponieważ już nawet wybór formy tej umowy nie jest obojętny na przyszłą sytuację sprzedającego i kupującego).
 • Kiedy następuje zawarcie umowy (każdej)? Czy umowa może zostać zawarta przez przypadek? Moment zawarcia umowy przedwstępnej.
 • Czy możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej, działając nie w swoim imieniu. Jakie są skutki zobowiązania się za osoby trzecie. Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
 • Czy warto sprzedającemu zezwolić na ujawnianie roszczeń z umowy przedwstępnej.  Co jest konieczne, aby móc ujawnić roszczeń w księdze wieczystej.
 • Właściwa reprezentacja Stron. Umowy nieważne z mocy prawa. Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Stron
 • Pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnictwa. Sposób i forma udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Jakie są skutki przekroczenia zakresu pełnomocnictwa.
 • Co powinno określić się w dobrej  umowie przedwstępna.
 • Kto wyznacza termin zawarcia umowy ostatecznej?
 • Określenie miejsca i kancelarii, w której zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości.
 • Termin zapłaty ceny
 • Zadatek – wysokość, konsekwencje. Czy konieczny?
 • Kary umowne, Zaliczka  –  Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką.
 • Umowy przedwstępne warunkowe. Błędy w formułowaniu warunków w umowach przedwstępnych.
 • Prawo do odstąpienia od umowy. Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia.

O problemach związanych z zawieraniem umów przedwtępnych

Lekcje