Kategoria Prawo

 • Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych (działkach i domach) - kurs online

  • Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych (działkach i domach) – kurs online - 169,00 

  Zarabianie na gruntach, czyli kupowanie, "ulepszanie" i sprzedawanie działek i budynków daje doskonałe dochody, ale wymaga również największej wiedzy w zakresie obrotu nieruchomościami, ponieważ nie jest to tak proste jak w przypadku mieszkań. I właśnie dlatego, że jest trudniejsze, to daje lepszy i "spokojniejszy" dochód ? Bo obrót gruntami i domami - to wisienka na torcie obrotu nieruchomościami ?

  Wykład oparty na bazie wieloletnich doświadczeń w obrocie gruntami:

  Skorzystaj z tego szkolenia, jeśli chcesz dowiedzieć się jak nie wpaść w pułapkę obrotu gruntami lub domami.

  Dowiesz się:

  • o cyklach rynkowych, o tym jak rozpoznać ich zmianę,
  • o różnych stragiach sprzedaży nieruchomości,
  • o tym co to naprawdę jest "nieruchomości gruntowa",
  • co to jest „działka budowlana”, „działka rolna”, "działka siedliskowa",
  • o służebnościach gruntowych, osobistych, przesyłu - poznasz zasady ich ustanawiania i znoszenia
  • o obciążeniach nieruchomości gruntowych o których nie dowiesz się z księgi wieczystej, które - mimo tej niewiedzy - przechodzą na nabywcę,
  • o konsekwencjach podziału nieruchomości i o przenoszeniu służebności
  • o opłatach adiacenckich - w tym kiedy można nieopatrznie narazić się na takie opłaty przy kupnie nieruchomości
  • o rencie planistycznej (dlaczego, kiedy, jak "uniknąć")
  • o znaczeniu linii rozgraniczających i linii zabudowy oraz czy i jak można je zmniejszyć
  • o możliwych do uzyskania warunkach zabudowy
  • o problemach związanych ze współwłasnością i jej znoszeniem
  • o wyłączaniu terenów z produkcji rolnej lub leśnej (koszty i czasem zaskakujące konsekwencje dla nabywców domów)
  • o opłatach związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntu
  • o pomnikach przyrody, stanowiskach archeologicznych itp.
  • co zrobić z niezgodnościami granic nie tylko na jednej działce, ale na całej ulicy,
  • co zrobić, aby dobrze sprzedać działki np. przy linii energetycznej,
  • na co uważać przy scaleniu i wtórnym podziale - np. jakich działek "nie brać",
  • kiedy można podzielić na działki mniejsze niż limit wielkości działki budowlanej określony w planie zagospodarowania przestrzennego,
  • "podwójne" księgi wieczyste - tak, tak to się zdarza, więc warto wiedzieć co z tym zrobić,
  • obrót działkami rolnymi i w otulinie Parku Narodowego,
  • wody gruntowe (to bardzo ważne),
  • skażenia, śmieci itp, - jak wykryć,
  • pomniki przyrody, a możliwość budowy i wprowadzania mediów,
  • stanowiska archeologiczne - co to oznacza dla inwestycji,
  • niespodzianki w opłacie adiacenckiej (czasem bardzo kosztowne, bo mogą pojawić się nagle i niespodziewanie),
  • praktyka sprzedaży kilku sąsiednich działek należących do różnych właścicieli jednemu inwestorowi - rozwiązywanie problemów,
  • przykład - czy i jak można zniwelować niekorzystny wpływ np. linii energetycznych na wartość nieruchomości
  • itp. itd.

 • RODO - ochrona danych osobowych - szkolenie online

  34 Lekcjew
   RODO kurs online o ochronie danych osobowych

   Obowiązki:

   Zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych to Administrator danych osobowych (czyli osoba fizyczna, lub przedsiębiorca lub instytucja) musi samodzielnie:

   • ocenić ryzyko związane z przetwarzaniem tych danych,
   • stworzyć i skutecznie wdrożyć swoją własną politykę ochrony danych,
   • ocenić czy i jakie umowy musi zawrzeć z podmiotami przetwarzającymi dane (np. hostami stron internetowych, firmami dostarczającymi oprogramowanie księgowe, systemami rezerwacji miejsc itp. itd.)
   • przewidzieć i wdrożyć procedury na wypadek żądań dotyczących usunięcia, korekty, zapomnienia i wyrażania zgody (w tym przez dzieci)
   • przeszkolić pracowników, i wprowadzić różne poziomy uprawnień w dostępie do danych.

   Odpowiedzialność:

   Zgodnie z nowymi przepisami RODO za wszystko odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób których dane są przetwarzane i karno-finansową wobec Organu Nadzorczego (UODO) w pierwszej kolejności ponosi Administrator.

   Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców chcących przystosować pracę się do nowych przepisów.

  • Jak uniknąć kłopotów z najemcą i jak bezpiecznie wynająć mieszkanie - kurs online

   • Jak uniknąć kłopotów z najemcą i jak bezpiecznie wynająć mieszkanie - szkolenie online - 59,00 
   jak unikać kłopotów z najemcą

   Najem – czas trwania umowy, terminy wypowiedzenia, sprzedaż wynajmowanego mieszkania Umowy najmu mieszkań – obowiązki i prawa najemcy i wynajmującego Przygotowanie lokalu do wynajmu, stan w jakim należy zwrócić lokal, rozliczenie nakładów najemcy, ubezpieczenia... Najem - czas trwania umowy, terminy wypowiedzenia, sprzedaż wynajmowanego mieszkania Najem okazjonalny, procedura zawierania, wady i zalety tego rozwiązana Najem instytucjonalny Przykładowe umowy najmu (pliki pdf)

  • Umowy najmu nieruchomości - kurs online

   • Umowy najmu nieruchomości (kurs online) - 127,00 
   Umowy najmu mieszkań

   Poznasz:

   1. Umowy najmu w świetle prawa:

   Forma umowy,
   Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
   Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
   Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
   Okresy płatności czynszu,
   Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
   Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
   Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
   Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
   Protokoły zdawczo-odbiorcze.

   2. Negocjacje warunków umowy najmu - na co zwrócić szczególną uwagę:

   Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
   Określenie spraw pierwszorzędnych,
   Określenie spraw drugorzędnych,
   Atuty znanej marki najemcy,
   Zastrzeżenie poufności rokowań,
   Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
   Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
   Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
   Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
   Wspólne fundusze reklamowe.
   Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
   Klauzule wyłączające (konkurencję),
   Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
   Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

   3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

   Umowy najmu lokalu użytkowego,
   Umowy zawartej na czas oznaczony,
   Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

   4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

   Zastrzeżenie wyłączności,
   Klauzule poufności,
   Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
   Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

  • Jak ustalić warunki sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna - kurs online

   • Jak ustalić warunki sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna - kurs online - 141,00 
   Umowa przedwstępna

   Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości ! Większość transakcji sprzedaży nieruchomości poprzedzana jest zawarciem umowy przedwstępnej, która przez pewien czas bedzie regulować stosunki prawne pomiedzy nabyca a sprzedającym. Dlatego dobra umowa przedwstęna powinna "przewidzieć" wszelkie komliplikacje jakię mogą wystąpić w przyszłości (w tym to, że jedna ze stron może wykazać się złą wolą).

   W prawie nie ma wielu zapisów regulujących wprost umowy przedwstępne. Dlatego do przygotowania dobrej umowy przedwstępnej potrzebna jest nie tylko wiedza prawna, ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

   Po tym szkoleniu, opartym na wieloletnim doświadczeniu, nic cię nie zaskoczy.

   Czego się dowiesz kończąc ten kurs:

   • Poznasz pouczającą historię zakończoną wyrokiem Sądu Najwyższego. Niestety uzyskanie tego wyroku było konieczne, ponieważ zapisy umowy były nieprecyzyjne i brak tej precyzji postanowiła wykorzystać jedna ze stron, co z resztą uczyniła zarabiając kilka milionów złotych.
   • Dowiesz się kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępnych. Czy zawieranie takiej umowy zawsze jest korzystne? Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
   • Rozbieżne interesy stron - jak je pogodzić. (Nie jest to łatwe, bowiem już nawet wybór formy tej umowy nie jest obojętny na przyszła sytuację sprzedającego i kupującego).
   • Kiedy następuje zawarcie umowy (każdej)? Czy umowa może zostać zawarta przez przypadek? Moment zawarcia umowy przedwstępnej.
   • Czy możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej działając nie w swoim imieniu. Jakie są skutki zobowiązania się za osoby trzecie. Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
   • Czy warto sprzedającemu zezwolić na ujawnianie roszczeń z umowy przedwstępnej.  Co jest konieczne, aby móc ujawnić roszczeń w księdze wieczystej.
   • Właściwa reprezentacja Stron. Umowy nieważne z mocy prawa. Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Stron
   • Pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnictwa. Sposób i forma udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Jakie są skutki przekroczanie pełnomocnictwa.
   • Co powinno określić się w dobrej  umowie przedwstępna.
   • Kto wyznacza termin zawarcia umowy ostatecznej?
   • Określenie miejsca (kancelarii) w której zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości.
   • Termin zapłaty ceny
   • Zadatek - wysokość, konsekwencje. Czy konieczny?
   • Kary umowne, Zaliczka  -  Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką.
   • Umowy przedwstępne warunkowe. Błędy w formułowaniu warunków w umowach przedwstępnych.
   • Prawo do odstąpienia od umowy. Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia.

  • Pułapki obrotu gruntami - kurs online

   • O pułapkach obrotu gruntami - kurs online - 122,00 
   Prawo obrotu gruntami

   Kurs polecamy:

   • Pośrednikom w obrocie nieruchomościami
   • Inwestorom

   Na bazie wieloletnich doświadczeń:

   W tym kursie prezentujemy doświadczenia wyniesione z wieloletniej praktyki handlu nieruchomościami gruntowymi. Skorzystaj z tego szkolenia jeśli chcesz dowiedzieć się jak nie wpaść w pułapkę obrotu gruntami

   Dowiesz się:

   • o praktycznym znaczeniu nieruchomości
   • co to jest "działka budowlana", "działka rolna"
   • o służebnościach gruntowych, osobistych, przesyłu i poznasz zasady ich ustanawiania i znoszenia
   • o konsekwencjach podziału nieruchomości i o przenoszeniu służebności
   • o opłatach adiacenckich w tym kiedy można nieopacznie narazić się na takie opłaty przy kupnie nieruchomości
   • o rencie planistycznej
   • o znaczeniu linii rozgraniczających i linii zabudowy
   • o możliwych do uzyskania warunkach zabudowy
   • o problemach związanych ze współwłasnością
   • o wyłączaniu terenów z produkcji rolnej lub leśnej
   • o opłatach związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntu
   • o pomnikach przyrody, stanowiskach archeologicznych itp.

  • Podatki w nieruchomościach

   • Podatki w obrocie nieruchomościami - 139,00 
   Racjonalne podatki w nieruchomościach

   Poznaj swoje prawa

   • VAT,
   • PIT,
   • PCC,
   • Podatki od posiadania nieruchomości,
   • Podatki od spadków i darowizn,>
   • Groźne Parapododatki (wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej, renta planistyczna, opłaty adiacenckie

   Kurs polecamy:

   • Inwestorom i osobom chcącym zarabiać na flipach ?
   • Pośrednikom obrotu nieruchomościami chcącym doradzać swoim klientom
   • Każdej osobie, która chce lub musi sprzedać/odziedziczyć/kupić nieruchomość

  • Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs online

   • Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - kurs online - 149,00 
   Kurs dobra umowa o pośrednistwo w obrocie nieruchomościami szkolenie online lebiedź

   W kursie wyjaśniamy:

   • Jak zabezpieczyć interes Pośrednika w obrocie nieruchomościami i jednocześnie uniknąć zarzutu stosowania niedozwolonych postanowień umownych?
   • Jak spełnić wymogi ustawy o prawach konsumentów, nie ryzykując utraty należnego dochodu?
   • Jak "bezpiecznie" zawierać umowy poza lokalem agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?
   • Jak "łagodzić" lub likwidować w zarodku narastające konflikty?

   Koniecznie przystosuj swoją umowę i procedurę pracy z klientami, aby uniknąć przykrych i kosztownych konsekwencji (grzywna i/lub utrata prowizji).

   W obiegu" funkcjonuje wiele wzorców umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Spora grupa Agencji posługuje się umowami wytworzonymi we własnym zakresie. Większość tych umów tworzyli prawnicy - niestety - w większości nie znający dogłębnie specyfiki zawodu Pośrednika. W ten sposób powstały: umowy zgodne z prawem, ale absolutnie niezgodne z rzeczywistością! Skorzystaj z tego kursu opartego na wieloletniej praktyce.

   Podstawowe problemy umów o pośrenictwo w obrocie nieruchomościami:

   • Rodzaje umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (na wyłączność / bez wyłączności / na czas określony / na czas nie określony)
   • Określenie stron umowy - przykłady prawidłowych komparycji, umowy z właścicielami, pełnomocnikami, prokurentami itp.
   • Inne warunki jakie warto określić w umowie (czas obowiązywania umowy, terminy zapłaty, cena ofertowa a wynagrodzenie, ograniczenia w reklamie, zwroty kosztów itp.)
   • Umowy z wieloma współwłaścicielami i/lub pełnomocnikami - rodzaje i treść koniecznych pełnomocnictw
   • Jak określić wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami
   • Kary umowne - czy warto stosować, jak duże, od czego uzależnione itp.
   • O sensie wyłączności, czyli jak można a jak warto zdefiniować wyłączność
   • Jakich postanowień warto unikać w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

   Jak zabezpieczyć w umowie słuszne interesy pośrednika:

   • Zabezpieczenie interesów agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – o dokumentowaniu działań dokumentacja i procedurach kontaktów z klientami pośrednika
   • Jak sprecyzować istotę ewentualnego sporu i załatwić sprawę bez potrzeby angażowania Sądu
   • Procedury pracy agencji pośrednictwa, które minimalizują ilość powstających sporów

  • Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości – kurs online

   • Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości - kurs online - 137,00 
   Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

   Czego się dowiesz:

   • Co i gdzie należy sprawdzić, aby uniknąć nabycia nieruchomości wraz z jej obciążeniami
   • Dlaczego samo sprawdzenie księgi wieczystej niczego nie gwarantuje
   • Jak zweryfikować wiadomości dostarczane przez księgę wieczystą
   • Jak zwiększyć bezpieczeństwo transakcji obrotu nieruchomością
   • Jakie mogą być sposoby oszustwa przy sprzedaży / najmie nieruchomości i jak się przed nimi można bronić
   • Co można wyczytać z dokumentów
   • Jaka jest wiarygodność dokumentów przedstawianych przez sprzedającego
   • Jakie są podstawowe dokumenty umożliwiające weryfikację stanu nieruchomości i oświadczeń sprzedającego
   • Ile wynosi okres ważności dokumentów
   • Jakie są gwarancje zgodności treści dokumentów z bieżącym stanem faktycznym
   • Na co należy zwrócić szczególną uwagę - kiedy nie obejmuje cię rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

   Przedstawiamy informacje o tajemnicach, które mogą kryć:

   • akt własności ziemi
   • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
   • rozbieżność powierzchni księgi wieczystej
   • zasiedzenie granic
   • służebności gruntowe
   • służebność przejazdu i przechodu
   • służebność osobista
   • służebność przesyłu
   • wypis i wyrys z rejestru gruntu
   • mapa ewidencyjna
   • decyzja podziałowa
   • warunki zabudowy
   • wypis w planu zagospodarowania przestrzennego
   • i wiele wiele innych

  • Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań. - kurs online

   • Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań - 120,00 

   W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia kto dziedziczy ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, w kursie, omawiamy cztery wersje działu czwartego kodeksu cywilnego. Dodatkowo, oprócz wykładów, zamieszczamy wyrok Sądu wyjaśniający sprawę "Darowizny a spadek", oraz słownik pojęć podstawowych i krótkie zestawienie kolejności dziedziczenia ustawowego.

   Spadkobranie,
   Nabycie spadku, Dział spadku,
   Procedury przeprowadzenia spadku
   Formy Testamentu
   Odziedziczyć długi?
   Dziedziczenie ustawowe,Zachowek, Niepewne stany prawne, zrzeczenie się spadku (niepełnoletni)
   Dziedziczenie testamentowe
   Umowy dotyczące spadkobrania
   Dziedziczenie transgraniczne
   Dział spadku

  • Długi obciążające nieruchomość, hipoteki, służebności... - kurs online

   • Długi obciążające nieruchomość - kurs online - 129,00 
   Długi i obciążenia nieruchomości

   • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, domniemanie prawdziwości wpisów
   • Jak rozpoznać, że są długi? Księga nie wszystko nam powie… (uwaga ogólna; we wszystkich punktach zwracamy uwagę, czy pt. Nabywca faktycznie mógł się dowiedzieć, że wystąpiło jakieś roszczenie, i czy on ponosi jakiekolwiek konsekwencje wobec osób roszczących jeśli kupi będąc w niewiedzy, lub kupi świadomie…)
   • Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie (tu mówimy o podstawowych zasadach).
   • Postępowanie zabezpieczające. Co to znaczy i jaka jest praktyka Sądowa.
   • Stan sprawy w toku czyli skutki doręczenia pozwu.
   • Pierwokup ustawowy (o tym wiemy już na etapie przedwstępnej) i umowny (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
   • Prawo odkupu (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
   • Rozwód lub ślub pomiędzy umową przedwstępną a ostateczną.
   • Rozwody i śluby a nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do..., lub nabycie nieruchomości na podstawie Aktu Własności Ziemi, czyli dlaczego trzeba prowadzić badania "historyczne".
   • Egzekucja komornicza, skutki zajęcia nieruchomości, wykreślenie ostrzeżenia o toczącej się egzekucji oraz wykreślenie hipoteki po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości.
   • Egzekucja komornicza sytuacja odwrotna, czyli z majątku kupującego. Czy sprzedający musi oddawać zadatki, zaliczki? Czy umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu?
   • Egzekucja administracyjna
   • Skutki ogłoszenia upadłości właściciela, zarząd masą upadłości
   • Co to jest skarga pauliańska, Uznanie umowy za bezskuteczną (co znaczy bezskuteczną?) na skutek skargi pauliańskiej
   • Wzmianki, ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jakie mają znaczenia dla nabywcy?
   • Hipoteki przymusowe i inne.
   • Opłata adiacencka.
   • Opłaty związane z wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej lub leśnej.
   • Służebności.
   • Użytkowanie.
   • Dożywocie.
   • Nabycie nieruchomości oddanej w najem lub dzierżawę.